SIMRAD HH36

• Hondhildin VHF-telefon

kr. 2.799,-